กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายวัฒนา จรนิตย์
นางอมรรัตน์ รัตนะ