คณะผู้บริหาร

นางณภัค อินทร์ปาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 0844428811
email: naphak1400@gmail.com
นางสาวกชมล เดิมคลัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 0928936993
email: jadermklung@gmail.comนายฤทธิรงค์  ชูลี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
นางวิพู   ศรีเพิ่ม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดม
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ
นางสาววริดา ไกรนรา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป