Slide
Slide
วันแม่
Slide
PR วันต่อต้าน 2566 ไซส์ 2
Slide

รักศักดิ์ศรี

มีคุณธรรม

นำวิชาการ

สืบสานงานพระราชดำริ


HIGHLIGHTS

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ท.ฉ.ร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่หัวเรื่อง
27 มีนาคม 2566ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2
27 มีนาคม 2566ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
27 มีนาคม 2566ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกแยกห้องเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
4 กุมภาพันธ์ 2566ขอความร่วมมือให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน และ ความพึงพอใจต่อ อาคารสถานที่ และห้องเรียน
27 ธันวาคม 2565ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2565เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน 2565ประกาศ เรื่องแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ด้วยโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก มีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน”
15 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
26 ตุลาคม 2565โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักเรียน

ห้องเรียน

บุคลากร