ขอความร่วมมือให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน และ ความพึงพอใจต่อ อาคารสถานที่ และห้องเรียน

ขอความร่วมมือให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน และ ความพึงพอใจต่อ อาคารสถานที่ และห้องเรียน ของโรงเรียนเพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตามลิงก์ต่อไปนี้ด้วยครับ

1. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน

https://bit.ly/3X0ri9X

2. อาคารสถานที่ และห้องเรียน

https://bit.ly/3X0rwxP