กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ บุญขำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายทวีศักดิ์ เพชรโชติ
นางสาวพัชริดา อนุรักษ์
นางสาวกาญจนา อุดมรัตนา
นางสาวภัทรภรณ์ พรหมแก้ว