กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพิมล อ่อนคง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพัชจิรา เพนเทศ
นางพัทธนันท์ มหัทธนธีรวงศ์
นางศุภวรรณ สวนจันทร์
นางสาวอังคณา ลิ้มเต้