กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณา บำรุงภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดม
ตำแหน่ง ครู
นางสาววริดา ไกรนรา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวอรวรรณ จันดี
ตำแหน่งครู