กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธเรศ ธาระปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางนีรนุช ช่างคิด
นางสาวจินดา พราหมณ์ชู
นางสาวศิรัจจันทร์ เอียดทองใส
นางจิดาภา อาวุธเพชร
นางปิยนุช ทองรอด
นายประภูศักดิ์ ณ นคร