กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวจินดา พราหมณ์ชู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางนีรนุช ช่างคิด
นางปิยนุช ทองรอด

นางจิดาภา อาวุธเพชร


นางสุปราณี  กำเหนิดสม


นางสาวศิรัจจันทร์  เอียดทองใส


นางสาวศุภรัตน์ ทองทับ


นายภูธิป  มังกรฤทธิ์