กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

รูปไอคอนเว็บ
นายธีรยุทธ บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอัจจิมา ขวัญเมือง
นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดม
นางวิพู ศรีเพิ่ม
นายยุทธพงศ์ ทองสุข
นางสาวปฐมาวดี จันทรมโณ