การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วงจร PDCA ของเดมมิ่ง ใน รูปแบบ THR2S Model