ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล : นางณภัค อินทร์ปาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2565

ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ทองอยู่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561

ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2555-2558

ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง แก้วชะฎา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2554-2555

ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรา พรหมศร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2552-2554

ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงค์ จินา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2549-2552

ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บุญเกื้อสง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2547-2549

ชื่อ-นามสกุล : นายขจร ทิพย์กองลาศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2555-2558

ชื่อ-นามสกุล : นายภาพ กาญจนโสภาค

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2542-2544

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2539-2542

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา

ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2533-2537

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา

ตำแหน่ง : ครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2531-2532

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา

ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :2530-2531