ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety Center

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety Center (ระบบสถานศึกษาปลอดภัย) ซึ่งเป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ

เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัยได้แก่

1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence)

2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)

3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)

4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)

สามารถร้องทุกข์ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ช่องทางได้แก่

1) https://www.moesafetycenter.com/

2) แอปพลิเคชัน: MoeSafetyCenter

3) Line@ : MoeSafetyCenter

4) โทร: 02 126 6565

**ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป สามารถศึกษาข้อมูลการสมัครสมาชิกตามช่องทางที่ 1 เพิ่มเติมได้จากภาพประกอบ