ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์  รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ 213 บ้านวัดขนาน ถนนเอเชีย ทุ่งสง–สุราษฏร์ธานี หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช   80240

            พระสมุห์ประสิทธิ์ จิตตโสภโณ เจ้าอาวาสวัดขนาน เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้ง  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม    เปิดการสอนครั้งแรกโดยใช้โรงธรรมศาลา  ซึ่งเป็นศาลาการเปรียญของวัดขนานเป็นสถานที่การเรียน   โดยใช่ชื่อว่า  “โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (สาขา วัดขนาน)” โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนใน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่ชนบทพื้นที่ยากจน  38  จังหวัด  ทั่วประเทศในปีการศึกษา  2530

            วันที่ 18 พฤษภาคม 2531ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดขนาน ไปใช้อาคารเรียนชั่วคราว ที่ผู้ปกครอง  ประชาชน  บริจาคก่อสร้าง  ณ  สถานที่ที่ได้รับการบริจาค และกระกรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง   โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์”  ประกาศ  ณ  วันที่  21 มิถุนายน 2531

            และเปลี่ยนชื่อตามตามประกาศกระทรวงให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก” เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2531เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช ทรงครองราชย์ยืนนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์   (พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก)   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายธวัชชัย  ไกรนรา   ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่