พันธกิจ / เป้าหมาย

  1. พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จัดคิดวิเคราะห์  ฉลาดใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรม  รักษ์วัฒนธรรมไทย  และมีความมั่นใจในตนเอง  โดยบูรณาการเรียนรู้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality    Management ) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล