วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพ  ฉลาดใช้เทคโนโลยี  มีเอกลักษณ์  
รักษ์ความเป็นไทย”