สัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

เข็มพระราชทาน ภ.ป.ร.
อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระมหาพิชัยมงกุฎ


ชื่อย่อโรงเรียน

ภาษาไทย: ท.ฉ.ร.

ภาษาอังกฤษ: T.H.R.


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหว้าหิน


สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – เหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

สีเหลือง หมายถึง สีประจำพระองค์วันพระราชสมภพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


คำขวัญโรงเรียน

รักศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม    นำวิชาการ     สืบสานงานพระราชดำริ


คติพจน์ประจำโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”


อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา: ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์ของนักเรียน: มารยาทดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศสวยงาม