เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน์

นักการภารโรง

นายคำแหง รักษามั่น
นายสมมาตร พาหุลรัตน์