โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินงานตาม THR2S Model สู่การเป็นสถานศึกษาปลอดภัย วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ