25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญแชกำลังใจ